abakus-bytom-logo-1991

Uwaga! CIT-8 do 30 czerwca!

Uwaga! CIT-8 do 30 czerwca!

Zbliżające się terminy na dokonanie rozliczeń podatkowych często generują wiele stresu wśród przedsiębiorców czy księgowych. Nic dziwnego, ponieważ za niedopełnienie obowiązków, urząd skarbowy może nałożyć na podatników kary. Jednym z niezwykle istotnych zeznań jest CIT-8, czyli informacja o osiągniętym dochodzie lub poniesionej stracie osób prawnych. Kiedy upływa termin na złożenie CIT-8 i co grozi za niewywiązanie się z tego obowiązku? O tym już poniżej.

Co to jest CIT-8 i kto musi go składać?

Na wstępie odnieśmy się do wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest CIT-8. W istocie to nic innego jak roczne zeznanie osób prawnych o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Co ważne, rozliczenie odnosi się do zapłaty ewentualnego podatku należnego, jaki wynika z CIT-8. Poza tym powinniśmy również pamiętać, że obowiązek złożenia CIT-8 ciąży także na firmach, które w danym okresie rozliczeniowym nie osiągnęły przychodów, ani nie poniosły kosztów. W takim przypadku mówimy o tzw. zerowym CIT-8. 

Z kolei, jeżeli chcielibyśmy wymienić konkretne podmioty, które są zobowiązane do złożenia CIT-8, wówczas warto odnieść się do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najczęściej wskażemy m.in. na:

  • osoby prawne, takie jak spółki z o.o. czy akcyjne,
  • stowarzyszenia,
  • spółdzielnie,
  • spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
  • spółki kapitałowe w organizacji.

Co istotne, podatnikami podatku CIT nie są osoby fizyczne, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki, która nie posiada osobowości prawnej. Wyjątkiem są wspomniane wyżej spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne posiadające w Polsce siedzibę lub zarząd.

Do kiedy należy złożyć CIT-8?

Co do zasady, termin na złożenie CIT-8 upływa w okresie trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Niemniej jednak podobnie jak w 2022 roku, został on obecnie przedłużony. Za taki stan rzeczy odpowiada opublikowane w dniu 21 marca 2023 roku Rozporządzenie w sprawie przedłużania terminów związane z niektórymi obowiązkami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z nim, na złożenie CIT-8 w 2023 roku mamy czas do końca czerwca.

Wspomniane zmiany prawne odnoszą się m.in. do podatników opodatkowanych podatkiem CIT na zasadach ogólnych, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu oraz opodatkowanych tzw. estońskim CIT. Pośród tego powinniśmy jednak zwrócić uwagę na to, że zmianie nie uległy inne terminy, które wynikają z przepisów prawa, chociażby termin na sporządzenie sprawozdania finansowego.

Jak złożyć CIT-8?

Roczne zeznanie powinno trafić we wskazanym terminie do urzędu skarbowego właściwego według adresu siedziby podatnika. Poza tym CIT-8 powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym i wysłany elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje (również przy pomocy programów księgowych, które posiadają odpowiedni moduł). Deklarację wypełniamy bezpośrednio na stronie, gdzie uzyskujemy możliwość importu i eksportu formularza w postaci pliku xml.

Kto może złożyć CIT-8 w wersji papierowej?

Zwróćmy uwagę na to, że istnieją pewne wyjątki od obowiązku elektronicznego przesyłania deklaracji. Ustawodawca, w określonych sytuacjach, przewidział możliwość złożenia CIT-8 w formie papierowej. Zgodnie z art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z takiego rozwiązania mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • w trakcie roku podatkowego nie składali informacji podatkowych oraz deklaracji w oparciu o ustawę o PIT,
  • osiągają tylko i wyłącznie wolne od podatku dochody, wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT.