abakus-bytom-logo-1991

Doradca podatkowy czy księgowy? Poznaj różnice

doradca podatkowy czy księgowa

Są różne zakresy i poziomy współpracy z biurem rachunkowym, jeśli chodzi o prowadzenie firmy. Jednym z odwiecznych pytań przedsiębiorców jest kwestia tego, co wybrać? Biuro rachunkowe z doradcą podatkowym, czy z księgowym? Wielu osobom wydaje się, że nie każdy biznes potrzebuje wsparcia kompetentnego doradcy podatkowego. Jak jest w rzeczywistości? Czym różni się zakres kompetencji doradcy podatkowego od wsparcia księgowego? Poznaj różnice w tych zawodach, dowiedz się którego specjalisty potrzebujesz we własnej firmie.

 

Dzisiejszy temat, który poruszamy w tym wpisie nie jest przypadkowy. Jest nam bardzo bliski, bo mamy w swoich szeregach zarówno doradców podatkowych, jak i księgowych z wieloletnim stażem. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się między innymi:

 • Czym zajmuje się doradca podatkowy, a czym księgowy?
 • Jakie obowiązki i prawa ma doradca podatkowy, a jakie księgowy?
 • Jakie formalne warunki należy spełnić, by zostać księgowym, a jakie by zostać doradcą podatkowym?

 

Nie każdy o tym wie, ale biura rachunkowe, które nie mają uprawnień doradcy podatkowego nie mogą udzielać porad z tego zakresu. Czym innym jest praca księgowego, a czym innym praca doradcy podatkowego. Przy tym drugim od razu jesteś informowany, że masz do czynienia z kimś, kto jest w stanie Ci doradzić, obowiązuje go też tajemnica zawodowa. 

 

Wiedza i kompetencje doradcy podatkowego są na wagę złota. Przedsiębiorcy, którym zależy na optymalizacji podatkowej – chętnie korzystają z pomocy fachowców, którzy wiedzą, jak planowane zmiany mogą uderzyć w biznes.

co lepsze doradca podatkowy czy księgowa

 

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

 

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym w art. 2 ust. 1 wskazuje wyraźnie czynności doradztwa podatkowego. Zgodnie z przepisami czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych,
 • wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej.

 

Co ważne. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy. Księgowy nie może wykonywać takich zadań.Jakie czynności może wykonać księgowy?

 

Zakres uprawnień księgowego w porównaniu do doradcy podatkowego jest ubogi. Choć to wcale nie oznacza, że praca tych osób jest nieznacząca. Księgowi to także świetni fachowcy, bez których wiele biur rachunkowych by nie funkcjonowało. Jakie czynności może wykonać księgowy?

 • prowadzi w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych,
 • udziela pomocy w prowadzeniu ksiąg podatkowych,
 • sporządza w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznania i deklaracje podatkowe lub udziela im pomocy w tym zakresie.

Jak widzisz, jest znacząca różnica między zadaniami, które może wykonywać doradca, a tymi, które wykonuje księgowy.

 

doradca podatkowy Bytom

 

Obowiązki i prawa doradcy podatkowego

 

Art. 36 ustawy o doradztwie podatkowym wskazuje, że doradca podatkowy obowiązany jest w szczególności:

 • postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej,
 • stale podnosić swoje kwalifikacje,
 • regularnie opłacać składkę członkowską.

 

Art.37. ustawy o doradztwie podatkowym wskazuje, że doradca podatkowy obowiązany jest w szczególności:

 • zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu,
 • obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie,
 • doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.

 

Doradca podatkowy przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą.

 • Nadużycie tej wolności stanowi ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę, lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 • Doradca podatkowy jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat kopie sporządzanych na piśmie opinii, raportów z niezależnego audytu funkcji podatkowej, wystąpień w imieniu podatników, płatników, inkasentów w sprawach obowiązków podatkowych, a także udzielonych im porad. Po upływie 5 lat doradca podatkowy zobowiązany jest zniszczyć te dokumenty.

 

Dodatkowo:

 • doradca podatkowy jest uprawniony do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień,
 • doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa,
 • doradca podatkowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis doradcy podatkowego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) doradca podatkowy stwierdza to w poświadczeniu.
 • Doradca podatkowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu.


jak wybrać doradcę podatkowego

 

Obowiązki księgowego 

 

 • Działalność księgowego nie podlega nadzorowi przez żaden z organów.
 • Księgowy nie posiada uprawnień do reprezentowania klientów przed organami podatkowymi.
 • Księgowego nie obejmuje tajemnicą zawodowa. 
 • Księgowy może być przesłuchiwany jako świadek przez organy podatkowe i sądy.
 • Księgowy szkoli się dobrowolnie, bo nie ma obowiązku podnoszenia swoich kwalifikacji. 
 • Księgowy nie ma obowiązku poświadczać kopii dokumentów. 
 • Księgowy, który prowadzi biuro rachunkowe ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC. Odpowiedzialność doradcy podatkowego – jaka kara mu grozi?

 

Doradcy podatkowi ponoszą również odpowiedzialność dyscyplinarną:

 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem,
 • za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.

Karami dyscyplinarnymi są upomnienie, nagana, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do lat 3, pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Zatarcie ukarania karą dyscyplinarną następuje z urzędu po upływie 3 lat:

 • od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego, orzekającego karę upomnienia lub nagany;
 • od zakończenia okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

 

I teraz uwaga! Bardzo ważna kwestia. Musisz wiedzieć, że osoba, która nie jest uprawniona do wykonywania zawodu doradcy podatkowego – podlega grzywnie do 50 000 zł.

 

Jakie wykształcenie musi mieć doradca podatkowy, a jakie księgowy?

 

Aby uzyskać zawód doradcy podatkowego trzeba spełnić formalne wymogi. Jakie? Trzeba mieć:

 • wyższe wykształcenie, 
 • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
 • odbyć w Polsce 2-letnią praktykę zawodową,
 • uzyskać wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. 

 

Księgowy – wykształcenie

Po tym, jak zniesiono konieczność zdawania egzaminu na certyfikat księgowy – nie ma też obowiązku posiadania wymaganych wcześniej kwalifikacji takich praktyki czy wykształcenie. Na dzień dzisiejszy księgi rachunkowe może prowadzić osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za przestępstwa gospodarcze lub związane z księgowością albo podatkami.Biuro rachunkowe z doradcą podatkowym, czy z księgowym? Co lepsze?

 

Jak widzisz współpraca z biurem rachunkowym, które w swoich szeregach ma doradcę podatkowego staje się bardzo wygodna. Kompleksowy zakres usług, który wykonuje doradca podatkowy już z definicji jest szerszy niż zakres zadań księgowego. Wiąże się to oczywiście z wyższymi kosztami prowadzenia firmy, jednak korzyści jakie otrzymuje klient, który ma możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy podatkowego są nieocenione.