abakus-bytom-logo-1991

Polski Ład 2.0 – zestawienie zmian w PIT od 1 lipca

Polski Ład 2.0 - zestawienie zmian w PIT od 1 Lipca

Najnowsza nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw została właśnie podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Obniża ona m.in dolną stawkę PIT z 17 do 12.

Wszystkie poniższe zmiany zaczną obowiązywać od 1 Lipca 2022 roku. Sprawdź, czy obniżka podatków, rzeczywiście sprawi, że do Twojego portfela trafi więcej pieniędzy!

ZagadnienieZakres obowiązywania
obniżenie najniższej stawki podatku w skali
podatkowej z 17% na 12%
• wchodzi w życie
1.07.2022 r.
• ma zastosowanie do
dochodów uzyskanych od
1.01.2022 r.
obniżenie kwoty zmniejszającej podatek: w skali roku
z 5.100 zł na 3.600 zł, czyli miesięcznie z 425 zł na
300 zł
• wchodzi w życie
1.07.2022 r.
• ma zastosowanie do
dochodów uzyskanych od
1.01.2022 r.
dzielenie kwoty zmniejszającej podatek pomiędzy 3
płatników i rozszerzenie możliwości jej stosowania
o świadczenia z działalności wykonywanej osobiście,
z praktyk absolwenckich oraz od dochodów z praw
majątkowych
• wchodzi w życie
1.01.2023 r.
• ma zastosowanie do
dochodów (przychodów)
uzyskanych od 1.01.2023 r.
obniżenie z 17% do 12 % stawki zryczałtowanego
podatku dochodowego od tzw. drobnych zleceń
• ma zastosowanie do
przychodów uzyskanych od
1.07.2022 r.
likwidacja ulgi dla kasy średniej• ulga nie ma zastosowania
do dochodów
(przychodów) uzyskanych
od 1.07.2022 r.
likwidacja obowiązku rolowania zaliczek na pdof• mechanizm nie ma
zastosowania do dochodów
(przychodów) uzyskanych
od 1.07.2022 r.
rozszerzenie zakresu zwolnień z pdof, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz pkt 152-154 ustawy
o pdof (czyli tzw. zerowego PIT dla młodych, ulgi na
powrót, zwolnienia dla rodzin 4+ oraz ulgi dla
pracujących seniorów) o zasiłki macierzyńskie
• wchodzi w życie
1.07.2022 r.
• ma zastosowanie do
przychodów uzyskanych od
1.01.2022 r.
podwyższenie z 3.000 zł do 4.500 zł limitu zwolnienia
z pdof dla świadczeń uzyskiwanych przez emerytów
i rencistów od byłych pracodawców; rozszerzenie tego
zwolnienia o świadczenia otrzymywane również przez
osoby uzyskujące nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne
• wchodzi w życie
1.07.2022 r.
• ma zastosowanie do
przychodów uzyskanych od
1.01.2022 r.
podwyższenie do wysokości dwunastokrotności kwoty
renty socjalnej (określonej w ustawie o rencie
socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku
podatkowego) limitu dochodów pełnoletniego dziecka
warunkujących prawo do:
• rozliczenia rodzica/opiekuna prawnego do
opodatkowania w charakterze osoby samotnie
wychowującej dzieci
• skorzystania przez podatnika ze zwolnienia dla
rodzin 4+
• skorzystania przez rodzica/opiekuna prawnego
z ulgi na dzieci
(od marca 2022 r. kwota renty socjalnej wynosi
1.338,44 zł, zatem jej dwunastokrotność to
16.061,28 zł)
wchodzi w życie
1.07.2022 r.
• ma zastosowanie do
dochodów uzyskanych od
1.01.2022 r.
przywrócenie starych – czyli obowiązujących do końca
2021 r. – jednakowych zasad rozliczania pdof przez
wszystkich samotnych rodziców, z wyłączeniem
sprawujących opiekę naprzemienną
wchodzi w życie
1.07.2022 r.
• ma zastosowanie do
dochodów uzyskanych od
1.01.2022 r.
ujednolicenie terminu składania zeznań podatkowych:
PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT36-LS,
PIT-37, PIT-38 i PIT-39;
wszystkie wymienione zeznania będą składane
w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku
następującego po roku podatkowym
wchodzi w życie
1.07.2022 r.
• ma zastosowanie do
dochodów uzyskanych od
1.01.2022 r.
wyliczanie za 2022 r. tzw. hipotetycznego podatku
polegające na ustaleniu, czy podatnik nie stracił na
zmianach wprowadzonych w trakcie roku
podatkowego, i stanowią podstawę do dokonania
„zwrotu kwoty różnicy” przez organ podatkowy; ma
zastosowanie tylko do podatników uprawnionych
w okresie od 1.01.do 30.06.2022 r. do tzw. ulgi dla
klasy średniej
ma zastosowanie do
opodatkowania dochodów
za 2022 r.
zmiana terminu płatności ryczałtu
ewidencjonowanego za grudzień oraz ostatni kwartał
roku podatkowego z końca lutego roku następującego
po roku podatkowym na 20 stycznia roku
następującego po roku podatkowym
po raz pierwszy znajdzie
zastosowanie
w odniesieniu do ryczałtu
należnego za grudzień /IV
kwartał 2023 r.
zaliczanie do kosztów firmowych lub odliczanie od
dochodu firmowego przez liniowca składek
zdrowotnych (własnych oraz osoby współpracującej)
w ramach limitu rocznego wysokości 8.700 zł
dotyczy już zaliczek na
pdof za czerwiec/II
kwartał 2022 r.; obliczając
je przedsiębiorca będzie
mógł uwzględnić składki
zapłacone przed
1.07.2022 r.
pomniejszenie przez ryczałtowca przychodów
firmowych o 50% składek zapłaconych w roku
podatkowym (własnych i za osobę współpracującą)
dotyczy już ryczałtu
należnego za czerwiec/II
kwartał 2022 r.; obliczając
go przedsiębiorca będzie
mógł uwzględnić składki
zapłacone przed
1.07.2022 r.
pomniejszanie wysokość wpłat z tytułu karty
podatkowej o 19% składek zdrowotnych zapłaconych
w roku podatkowym
dotyczy wpłat
dokonywanych po
30.06.2022 r.;
pomniejszenie obejmuje
składki zdrowotne
opłacone przed
1.07.2022 r.
zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na
skalę na 2022 r.
decyzją w tym zakresie
będzie złożenie za 2022 r.
w ustawowym terminie
zeznania PIT-36
zmiana formy opodatkowania z ryczałtu
ewidencjonowanego na skalę podatkową na 2022 r.
od 1.07.2022 r. – w tym
przypadku w terminie do
22 sierpnia 2022 r. należy
złożyć oświadczenie
o rezygnacji z tej formy
opodatkowania dla
przychodów osiągniętych
w okresie od 1.07.22 r. do
31.12.2022 r.
• na cały 2022 r. – decyzją
w tym zakresie będzie
złożenie za 2022 r.
w ustawowym terminie
zeznania PIT-36