abakus-bytom-logo-1991

Polski Ład 3.0 – Zmiany w CIT i przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej

Polski Ład 3.0 - Zmiany w CIT i przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej

Zgodnie z ustawą dotyczącą zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, w dniu 7 października 2022 r. zadecydowano o przedłużeniu działania Tarczy Antyinflacyjnej. Celem aktu jest obniżenie stawki podatkowej m.in. na paliwa i energię. W ramach ustawy zawieszono też na okres dwóch lat przepisy dotyczące podatku minimalnego, a ponadto powiązano stawki VAT z wydatkami na obronność i utrzymano je na poziomie 8 i 23 proc.

Uzasadnienia dla projektu ustawy

Ustawa ma na celu przede wszystkim poprawę przepisów związanych z opodatkowaniem dochodów osób prawnych. Uwzględniono przy tym zasadę analogicznego odwzorowania, zgodnie z którą udoskonalone zostaną wybrane przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i zryczałtowanego podatku dochodowego. W ten sposób mają się one stać się bardziej przejrzyste, a tym samym efektywniejsze pod kątem zakresu i celu stosowania. W ustawie postanowiono też o modyfikacji pod kątem merytorycznym wybranych przepisów, które trafiły do rodzimego systemu prawnego dzięki wprowadzeniu ustawy „Polski Ład”. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Zmiany w CIT

Zmiany w CIT obejmują m.in. ryczałt od dochodów spółek, a także podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji lokalnej cen transferowych. Uwzględniono nowe zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego czy obliczania podstawy opodatkowania, które dotyczą podatników uzyskujących dochody opodatkowane stawkami o różnej wartości. Obejmują one też podatek od dochodów kontrolowanej jednostki zagranicznej, podatek od dochodów przerzuconych, podatek od przychodów z nieruchomości czy opodatkowania spółek holdingowych. Zmiany dotyczą ponadto zwolnień od podatku przychodów z dywidend. Nałożone zostały też inne obowiązki na płatników zryczałtowanego podatku dochodowego, a także nowe wymogi odnośnie składania informacji przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. Nowe przepisy dotyczą również zwolnień o charakterze czasowym, związanych z obowiązkami nakładanymi na podatników opłacających minimalny podatek dochodowy.

Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa wprowadza szczególne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, a także ustawie dotyczącej postępowania egzekucyjnego w administracji. Dotyczą one obowiązków dłużników, w przypadku których odnotowano zbieg egzekucji do wierzytelności z uwzględnieniem zwrotu podatku lub zajęcia nadpłaty. Do wprowadzonych zmian należą również te związane z ustawą o podatku od darowizn i spadków oraz ukierunkowane na ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, które zobowiązują notariuszy będących płatnikami.  

Ordynacja podatkowa

Ustawa wprowadza pewne zmiany do Ordynacji podatkowej. Obejmują one podmioty informacyjne, które są zobowiązane do przygotowywania danych dotyczących cen transferowych w zakresie związanym głównie z działaniem Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Zakres tych zmian uwzględnia również notariuszy.

Podatek od towarów i usług

W przypadku ustawy o podatku od towarów i usług, nowości dotyczą przedłużenia obowiązywania zmniejszonych stawek podatkowych na wybrane towary, paliwa oraz energię cieplną i elektryczną do dnia 31 grudnia 2022 r. Uwzględniono też przedłużenie obowiązywania zwiększonych stawek podatkowych w odniesieniu do 2023 roku oraz okresu do dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku. Dotyczy to wydatków wyszczególnionych w ustawie o obronie Ojczyzny na dany rok (zgodnie z ustawą budżetową i planem finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych), których suma przekracza 3% wartości krajowego produktu brutto.

Świadczenia opieki zdrowotnej

Pewne modyfikacje dotyczą też ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych. Zmiany wprowadzają konieczność ustalania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, którzy nie przekażą do urzędu informacji o miesięcznym przychodzie lub dochodzie z działalności gospodarczej.

Podatek akcyzowy

Zmiany zaszły również w ustawie o podatku akcyzowym. W jego przypadku zdecydowano o przedłużeniu obowiązywania do 31 grudnia 2022 r. obniżonych stawek akcyzy na wybrane wyroby energetyczne, a także zwolnień od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej do nabywców końcowych będących jej odbiorcami w gospodarstwie domowym.

Sprzedaż detaliczna

W ustawie uwzględniono ponadto zmiany dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej. Do 31 grudnia 2022 r. przedłużone zostało obowiązywanie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży detalicznej wybranych produktów energetycznych. Poza tymi zmianami, ustawa wprowadza też pewne modyfikacje o charakterze technicznym, legislacyjnym oraz dostosowującym.