abakus-bytom-logo-1991

Terminy sprawozdawcze 2023. Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Terminy sprawozdawcze 2023. Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Terminy sprawozdawcze stanowią bardzo istotny element kalendarza przedsiębiorców. Nieprzekraczalne daty, w których należy złożyć stosowne dokumenty, w szczególności dotyczące kwestii podatkowych, powinny być na bieżąco monitorowane przez firmy. W tym artykule zajmiemy się jedną z opisywanych kwestii, a mianowicie rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów, odnoszące się do podatku dochodowego od osób prawnych.

Terminy wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów

Nadrzędnym aktem prawnym, który będziemy analizować, jest opublikowane 21 marca 2023 roku rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów w zakresie wykonania niektórych obowiązków podatkowych, odnoszące się do podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.2023 poz. 530). W myśl wspomnianego dokumentu przedłuża się do 30 czerwca 2023 roku ustawowe terminy na:

  • złożenie CIT-8 oraz CIT-8AB – to zeznania, które informują o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok podatkowy, który zakończył się pomiędzy 1 grudnia 2022 roku a 28 lutego 2023 roku;
  • zapłatę podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania lub wynikającego z różnicy pomiędzy sumą wpłaconych zaliczek a podatkiem należnym.

W tym momencie warto wziąć pod uwagę to, że pomimo wydłużenia powyższych terminów zmianie nie podlegają daty na sporządzenie sprawozdań finansowych wynikające z ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że ostateczny termin w obecnym roku przypadał na 31 marca. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju nowość, ponieważ w ostatnich latach, ze względu na delegacje zawarte w tzw. ustawie covidowej mieliśmy do czynienia z wieloma modyfikacjami.

Co to jest CIT-8 i CIT-8AB

W tym miejscu warto również powiedzieć kilka słów o samych dokumentach, które wymieniliśmy powyżej. Pierwszym z nich jest CIT-8. Jest to nic innego jak zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. CIT-8 składają płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Mówiąc w skrócie, zobowiązane są m.in. osoby prawne (spółki z o.o. czy akcyjne), spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej czy spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Z kolei CIT-8AB to zeznanie, które jest składane przez podatnika będącego grupą kapitałową. Podobnie jak w przypadku CIT-8, tak i tutaj uwzględnia ono wysokość osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok podatkowy.

Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 rok

Biorąc po uwagę obowiązujące przepisy prawne należy zauważyć, że ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 rok kształtują się w następujący sposób:

  • 31 marca 2022 roku jest ostatnim dniem na sporządzenie sprawozdania finansowego;
  • 30 czerwca 2023 roku to końcowa data na zatwierdzenie sprawozdania finansowego;
  • 15 lipca 2023 roku stanowi ostatni termin na złożenie sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym.

Zwróćmy uwagę, że powyższe daty są obowiązujące dla przedsiębiorstw, dla których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.